AVÍS LEGAL ADETCA

Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l'Art. 10 de la Llei 34/2002, de l'11de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

 En conseqüència, s'informa dels extrems següents:

 1.- El domini d'Internet www.adetca.com constitueix el lloc web de l'ASSOCIACIÓ D'EMPRESES PRODUCTORES DE TEATRE DE CATALUNYA (en endavant ADETCA) que té per objecte fundacional procurar la subsistència i el desenvolupament del teatre d'iniciativa privada i la creació de vies i procediments que facilitin les tasques dels associats.

 2.- ADETCA té la seva seu social al carrer Hospital, 51, de Barcelona. I està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

 3.- ADETCA té el CIF G60227105

 A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i l'ús i, en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE), accessible a l'adreça d'Internet www.adetca.com, i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris).

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L'accés al WEBSITE www.adetca.com atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest AVÍS LEGAL.

El contingut d'aquest AVÍS LEGAL pot patir modificacions, per la qual cosa l'acceptació per part de l'usuari serà respecte de l'AVÍS LEGAL publicat per ADETCA en el moment en què l'usuari accedeixi al seu WEBSITE. Per tant, cada vegada que l'usuari accedeixi al WEBSITE haurà de llegir atentament aquest AVÍS LEGAL.

Així mateix, l'accés al WEBSITE www.adetca.com es troba sotmès a tots els avisos, condicions d'ús i instruccions posats en coneixement de l'usuari per ADETCA que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest AVÍS LEGAL.

CONDICIONS D'ÚS DEL WEBSITE

L'usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix ADETCA a través del seu WEBSITE www.adetca.com, de conformitat amb la llei, aquest AVÍS LEGAL i altres avisos i instruccions posats en coneixement de l'usuari, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Amb caràcter general, l'accés a la informació i utilitats del WEBSITE no exigeix una prèvia subscripció o registre d'usuari. No obstant això, l'accés a algun d'aquests serveis o productes que s'ofereixen a través del WEBSITE pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l'usuari, en cas de què hi hagués tal tractament, el durà a terme ADETCA en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest WEBSITE.

Amb caràcter general, els serveis que ADETCA presta als usuaris, visitants afiliats i socis, a través del seu WEBSITE www.adetca.com, són gratuïts, a no ser que, en casos concrets, s'especifiqui el contrari.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL   

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre ADETCA i els usuaris, ADETCA garanteix mitjançant aquest avís la privacitat dels serveis en línia d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar a ADETCA les seves dades personals a través del formulari electrònic de l seu WEBSITE.

Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals per ADETCA en els termes d'aquesta política de protecció de dades de caràcter personal.

· Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris.

ADETCA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 994/1999, de l'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria), excepte els que siguin públics en el propi WEBSITE.

ADETCA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades. Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per ADETCA.

ADETCA proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats per tal que, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre política de protecció de dades de caràcter personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a fi que ADETCA procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels usuaris.

ADETCA es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en compte, en tot moment, els legítims interessos del consumidor o usuari. Certs serveis prestats al WEBSITE poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

· Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals, com a conseqüència de la navegació per les pàgines del WEBSITE, de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei/s, promoció/promocions o concurs/os, dels que ofereix ADETCA té com a finalitat, a més de proporcionar a l'usuari una experiència personalitzada a la Xarxa dels llocs d'ADETCA, el manteniment de la relació contractual establerta entre tots dos, així com la gestió, l'administració, la prestació, l'ampliació i la millora dels serveis en què l'usuari decideixi subscriure's, donar-se d'alta o utilitzar, i l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos dels usuaris.

En cap cas, ADETCA utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins distints dels anteriorment esmentats, llevat de prèvia advertència recollida en el WEBSITE atorgant un termini raonable per a l'oposició de l'usuari.

· Drets dels usuaris en relació amb les seves dades personals.

Els usuaris tenen reconeguts, i podran exercir, els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, l'ús i la cessió de les seves dades mitjançant una comunicació adreçada a ADETCA, a l'adreça de correu electrònic hjorge@adetca.com, o bé per correu postal adreçat a ADETCA, carrer Hospital, 51, Barcelona 08001 (Espanya).

Així mateix, l'usuari exerceix el seu dret a estar informat sobre les finalitats per a les quals s'autoritza l'ús de les seves dades, i de les cessions realitzades per ADETCA de les seves dades a tercers COL·LABORADORS d'ADETCA.

· Cessió de dades personals dels usuaris a tercers.

ADETCA no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del WEBSITE a tercers sense el consentiment exprés de l'usuari. Per a tal fi, ADETCA oferirà prèviament a l'usuari la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió.

ADETCA informarà expressament l'usuari sobre la cessió de les seves dades de caràcter personal a tercers, i indicarà la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcter personal.

No obstant això, ADETCA podrà cedir, si escau, les dades personals dels usuaris a la resta de socis d'ADETCA amb les mateixes finalitats que s'han indicat per a la recollida de les dades personals per part d' ADETCA en relació amb els seus respectius productes i serveis, garantint en tot cas la confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i aplicant el que disposa aquesta política de protecció de dades de caràcter personal.

Per resoldre qualsevol dubte en aquest sentit, l'usuari podrà posar-se en contacte amb ADETCA mitjançant una comunicació a l'adreça de correu electrònic hjorge@adetca.com, o bé per correu postal adreçat a ADETCA, carrer Hospital, 51, Barcelona 08001 (Espanya), acompanyant còpia de document oficial identificatiu en qualsevol cas.

No obstant allò esmentat anteriorment, les condicions de contractació aplicables a certs serveis contractats en aquest WEBSITE poden requerir, per part de l'usuari, el seu consentiment sobre la cessió de les seves dades a tercers COL·LABORADORS o no amb la prestació del servei contractat.

L'usuari dóna el seu consentiment per tal què s'utilitzi la informació de les seves dades personals quan així sigui requerit per les Autoritats administratives competents o per mandat judicial.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS

ADETCA inclou al seu WEBSITE una sèrie de continguts propis d'una publicació electrònica, elaborats per ADETCA, o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (en endavant referits de forma genèrica com a, CONTINGUTS).

Els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per ADETCA, estenent-se a aquells tot allò disposat en aquest apartat.

· Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per ADETCA als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del buscador del WEBSITE:

Els continguts de les pàgines web a les quals els usuaris accedeixen a través del servei de buscador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris que hi estan interessats, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i ADETCA. En cas de discrepàncies entre allò que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades per ADETCA, per la qual cosa, en cap cas, ADETCA se'n fa responsable.

ADETCA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l'accés als continguts, les informacions, la publicitat, les opinions, els conceptes i les imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l'ordre públic, infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.

En el moment en què ADETCA tingués coneixement que alguns dels continguts, opinions i conceptes allotjats al WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l'ordre públic, i que continguessin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procedirà a retirar-los.

ADETCA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la captació i ús per part de tercers COL·LABORADORS de les informacions, la publicitat, i les opinions facilitades pels usuaris al WEBSITE.

En qualsevol cas, ADETCA no es fa responsable dels continguts, les informacions i les imatges que no depenguin del WEBSITE, ni siguin gestionats per ADETCA; encara que apareguin al WEBSITE en virtut d'un conveni de col·laboració signat o pactat per ADETCA.

· Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE.

ADETCA no es fa responsable de l'edició, la revisió, la censura i la verificació dels continguts de les pàgines o llocs d'Internet amb els quals l'usuari es connecti a través del motor de cerca o d'hipervincles inclosos al WEBSITE.

ADETCA no es fa responsable de cap de les informacions, les opinions i els conceptes que s'emetin, es publiquin o es distribueixin directament i indirectament a través d'aquest WEBSITE, qualsevol website interconnectat al qual s'accedeixi a través del WEBSITE, a través d'enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin a aquesta pàgina web interconnectada.

ADETCA no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del WEBSITE, la responsabilitat del qual és exclusiva de la persona que hi accedeixi o que en faci ús.

Els usuaris es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

· Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:

ADETCA presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d'oferir aquesta prestació de forma satisfactòria.

ADETCA podrà, quan ho consideri convenient, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc, ni dret, a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat.

ADETCA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, ADETCA portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica.

ADETCA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l'ús que facin en el WEBSITE a través d'aquestes dades.

PROPIETAT INTELECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE    

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el WEBSITE i siguin difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva d'ADETCA o és ADETCA qui ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, són, així mateix, d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

ADETCA no concedeix cap llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d'acord exprés amb tercers.
Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l'únic fi d'emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los sobre paper per a ús privat.

Al marge d'allò anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d'algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara que se citi la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit d'ADETCA i, si escau, de tercers col·laboradors. L'incompliment d'allò anterior facultarà ADETCA per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

- La presentació d'una pàgina del WEBSITE en el marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a ADETCA, mitjançant la tècnica denominada "framing", si no compta amb l'exprés consentiment per escrit d'ADETCA.

- La inserció d'una imatge difosa en el WEBSITE en una pàgina o base de dades que no pertanyi a ADETCA, mitjançant la tècnica denominada "in line linking", si això no compta amb l'expressa autorització d'ADETCA.

- L'extracció i l'ús dels elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a ADETCA, conforme a les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

ADETCA haurà d'autoritzar expressament l'establiment d'enllaços d'hipertext (hipervincles) a una altra website adreçats a la pàgina inicial d'aquest WEBSITE o a qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin a una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d'aquest.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a ADETCA o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, les marques o els signes distintius, els logotips, els símbols, les marques mixtes, les figuratives o les nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a ADETCA o és ADETCA qui en disposa, amb autorització prèvia, el dret d'ús, i es troben protegits per la legislació vigent en aquest sentit.

MENORS D'EDAT

L'ús dels serveis disponibles en aquest WEBSITE per menors d'edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d'edat tenen plena responsabilitat en l'accés a continguts i serveis d'Internet d'aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l'accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable al aquest AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquest WEBSITE susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. L'usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.