Aprovada la reducció de l’IRPF per artistes subjectes a relació laboral especial o autònoms
Aprovada la reducció de l’IRPF per artistes subjectes a relació laboral especial o autònoms

Aquesta setmana s’ha aprovat el Reial decret pel qual es modifica el Reglament de l’IRPF per donar compliment a les mesures contingudes a l’Estatut de l’Artista en matèria de retencions. Es tracta de dues mesures consensuades a la Comissió Interministerial per al Desenvolupament de l’Estatut de l’Artista i destinades a les persones amb rendes més baixes d’aquest col·lectiu en reduir les retencions que suporten:

  • REDUCCIÓ DEL 15% AL 2% DEL TIPUS MÍNIM DE RETENCIÓ ALS ARTISTES SUBJECTES A LA RELACIÓ LABORAL ESPECIAL: La primera mesura consisteix en la reducció del 15% al ​​2% del tipus mínim de retenció aplicable als rendiments del treball que derivin d’una relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament de la dita activitat.
  • REBAIXA DEL 15% AL 7% DE LA RETENCIÓ ALS ARTISTES QUE TRIBUTIN COM A AUTÒNOMS AMB RENDIMENTS INFERIORS A 15.000€: La segona mesura redueix el tipus de retenció del 15 al 7% en relació amb les activitats econòmiques desenvolupades pels artistes. Per això caldrà que l’artista hagi obtingut en el període impositiu anterior uns rendiments íntegres d’aquestes activitats inferiors a 15.000 euros i que aquests representin la seva principal font de renda, entesa aquesta última com a més del 75% de la suma dels rendiments íntegres de activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici.

L’aprovació d‟aquestes mesures suposa un pas més en el desenvolupament de l‟Estatut de l‟Artista. Podeu consultar el text íntegre del RD al següent enllaç https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/01/24/31

ACLARIMENTS SOBRE LES MODIFICACIONS QUE SUPOSA AQUEST REIAL DECRET

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 86, establint que:

El tipus de retenció no podrà ser:

  • Inferior al 2% quan es tracti de contractes o relacions de durada inferior a l’any o derivin d’una relació laboral especial de persones artistes que desenvolupen la seva activitat en arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessaries per al desenvolupament d’aquesta activitat.
  • Inferior al 15% quan els rendiments del treball es derivin d’altres relacions laborals especials de carácter independent
  • Els percentatges citats seran el 0,8% y el 6%, respectivament, quan es tracti de rendiments del treball obtingut en Ceuta i Melilla que es beneficien de la deducció prevista en l’article 68.4 de la Llei de l’Impost.
  • No seran d’aplicació els tipus mínims del 6% y 15% de retenció, mencionats anteriorment, als rendiments obtinguts pels penats en les institucions penitenciàries, ni als derivats de relacions laborals de caràcter especial que afecten a persones amb discapacitat.

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 95, establint que:

Quan els rendiments siguin contraprestació d’una activitat professional, s’aplicarà el tipus de retenció del 15% sobre els ingressos satisfets. No obstant, en el cas de contribuents que iniciin l’exercici d’activitats professionals, el tipus de retenció serà del 7% en el període impositiu d’inici d’activitats y en els dos següents, sempre i quan no haguessin exercit cap activitat professional durant l’any anterior a la data d’inici de les activitats.

Per a l’aplicació del tipus de retenció previst en el paràgraf anterior, els contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència de la circumstància esmentada, quedant obligat el pagador a conservar la comunicació degudament signada.

El tipus de retenció serà del 7% en el cas de rendiments satisfets a:

a) Recaptadors municipals.

b) Mediadors de segurs que utilitzin els serveis d’auxiliars externs.

c) Delegats comercials de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

d) Contribuents que desenvolupin activitats incloses en els grups 851, 852, 853, 861, 862, 864 i 869 de la secció segona i en les agrupacions 01, 02, 03 i 05 de la secció tercera, de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques; o quan la contraprestació d’aquesta activitat professional derivi d’una prestació de serveis que per la seva natura, si es realitzes per compte aliè, quedaría inclosa en l’àmbit d’aplicació de la relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries pel desenvolupament d’aquesta activitat, sempre que, el volum de rendiments íntegres del conjunt d’aquestes activitats corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici. Per a l’aplicació d’aquest tipus de retenció, els contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència de les circumstàncies esmentades, quedant obligat el pagador a conservar la comunicació degudament signada. Aquests percentatges es reduiràn en un 60% quan els rendiments tinguin dret a la deducció en la quota prevista en l’article 68.4 de la Llei d’Impost.

Enllaços d'interès