Novetats sobre el desplaçament d’artistes internacionals que soluciona el problema específic dels artistes del Regne Unit
Novetats sobre el desplaçament d’artistes internacionals que soluciona el problema específic dels artistes del Regne Unit

Amb l’objectiu de facilitar l’arribada d’artistes i tècnics estrangers per participar a les produccions realitzades a Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat l’Ordre del Ministeri de Presidència 1238/2021, del 12 de novembre. Aquesta ordre es refereix a professionals provinents de qualsevol país i soluciona el problema específic dels artistes del Regne Unit, generat amb el BRÈXIT. 

Per a estades de fins a 90 dies en qualsevol període de 180 dies, ja no cal sol·licitar el denominat “visat d’artistes” en origen. Sempre que es compleixin els requisits indicats, els artistes i professionals estrangers que participin en els espectacles poden accedir i realitzar el seu treball en territori espanyol, sense superar aquest termini d’estada de 90 dies.

Aquesta nova mesura és un avenç molt positiu per al sector de les arts escèniques i de la música, ja que facilitarà la col·laboració amb artistes i professionals internacionals.

REQUISITS DELS ARTISTES PER ACOLLIR-SE A L’ORDRE ESMENTADA:

  • No trobar-se irregularment al territori espanyol.
  • No figurar com a rebutjables a l’espai territorial de països amb què Espanya tingui signat un Conveni en aquest sentit.
  • Abonar la taxa del visat o de l’autorització corresponent.
  • Tenir una relació professional amb l’empresa que trasllada/contracta el professional a Espanya.
  • Per a estades de fins a 90 dies: complir les condicions d’entrada a l’espai Schengen i comptar amb una assegurança mèdica de viatge. Podeu consultar la llista de països els nacionals dels quals estan sotmesos a l’obligació de sol·licitar el visat Schengen.
  • Per a estades de més de 90 dies: comptar amb una assegurança mèdica que cobreixi durant tot el període de l’estada o la residència. Llevat que es desenvolupi una activitat per la qual es tingui la condició d’assegurat al Sistema Nacional de Salut.
  • Disposar de recursos econòmics suficients durant el període d’estada a Espanya. Es pot justificar amb el contracte de treball o amb documentació que acrediti una relació professional.
REQUISITS DE L’EMPRESA QUE CONTRACTA:
  • Ser part del projecte de producció a l’activitat artística.
  • Estar inscrita al règim del sistema de la Seguretat Social i trobar-se al corrent del compliment de les obligacions.

MÉS INFORMACIÓ

Per conèixer les instruccions concretes per les quals es determina el procediment d’entrada i permanència de nacionals de tercers països que exerceixen activitat artística a Espanya, podeu consultar l’Ordre PCM/1238/2021, de 12 de novembre, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre del 2021.