S’obre el termini de sol·licitud per als ajuts al foment de la cultura catalana
S’obre el termini de sol·licitud per als ajuts al foment de la cultura catalana

Avui s’ha obert el termini per a la sol·licitud de les subvencions de l’àmbit del foment de la cultura catalana. Són subvencions per contribuir econòmicament durant un període biennal a l’organització i celebració d’un premi o concurs en els àmbits de les lletres, la cultura popular i l’etnologia, la llengua, el patrimoni cultural, les humanitats i les ciències socials, inclòs també el que tingui caràcter multidisciplinari.

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 d’abril al 3 de maig a les 14h de 2022. 

S’exclouen de l’objecte d’aquestes bases:

  • Els premis i concursos l’organització i celebració dels quals tingui un pressupost superior a 100.000,00 euros.
  • Els premis i concursos amb participació restringida. És a dir, aquells que vagin adreçats únicament als socis de l’entitat sol·licitant.
  • Els certàmens escolars.
A qui va dirigit?
  • A les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s’indiquen a la base 1
  • A les agrupacions de les entitats esmentades a l’apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica
  • Als ens locals i les entitats que en depenguin
  • Als col·legis professionals
  • Als consorcis
  • A les universitats
  • No poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques