Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional
Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional

 

L’Institut de les Indústries Culturals (ICEC) obre convocatòria per sol.licitar  Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de març al 8 d’abril de 2021, tots dos inclosos.

A qui va dirigit:

Poden optar a aquests ajuts les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del teatre.
Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.
No hi poden optar les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per nous muntatges els que s’estrenin en el període que estableix la base 3.b), així com les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, quatre anys d’antiguitat i que no hagi estat representada, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió.