Subvencions per a Desenvolupament de públics de Cultura
Subvencions per a Desenvolupament de públics de Cultura

 

 

L’Institut de les Indústries culturals (ICEC) obre convocatòria per sol.licitar subvencions per a activitats i organització de premis i concursos de desenvolupament de públics per a la Cultura.

 

Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la Cultura

Subvencions per a les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), de les arts visuals, de l’audiovisual, de la música i de les activitats multidisciplinàries dels àmbits esmentats

Les activitats de desenvolupament de públics per a la cultura poden anar adreçades a persones en general o bé específicament a col·lectius de cultura inclusiva que reconeguin la diversitat de gènere, ètnica, cultural, generacional i funcional o que redueixin el risc d’exclusió social.

Als efectes d’aquestes bases, s’entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s’entenen per risc d’exclusió social les situacions de vulnerabilitat, com ara la pobresa, les addiccions i la privació de llibertat.

Les activitats poden consistir en accions concretes o en projectes que incloguin un conjunt d’activitats amb una estratègia i un objectiu comuns que tinguin com a objecte la creació, la fidelització o l’increment de públics a través de la creació de comunitats culturals que estimulin l’interès per la cultura. També poden impulsar la interacció de les persones usuàries de la cultura amb la creació i la producció artística, i altres activitats que millorin l’accés, la participació, la sensibilització i l’experiència lúdica o emocional en els àmbits culturals establerts. Aquestes activitats poden ser jornades, tallers, cursos, trobades, escoles d’espectadors (on els participants esdevenen espectadors i es reforça la seva formació en aquest sentit), actes de prefunció i de postfunció, accions amb models participatius o altres actuacions relatives als àmbits esmentats.

S’exclouen:

a) Els premis i els concursos que contribueixin al desenvolupament de públics.

b) Els ensenyaments reglats dels àmbits de l’apartat 1.

c) Les activitats organitzades en el marc de festivals, mostres o cicles que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, de la mostra o del cicle.

A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per festival, mostra o cicle l’esdeveniment que programa obres dels àmbits de l’apartat 1 de les bases específiques,  que s’exhibeixen o executen davant d’un públic, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament.

d) La programació i producció estable (caixets, honoraris dels creadors, del director artístic o del coordinador de la programació artística) relacionades amb l’activitat subvencionada.

e) Les activitats organitzades en el marc de la programació dels casals d’aprenentatge o lleure per a infants i adolescents, com ara els casals d’estiu o de Setmana Santa o de Nadal.

f) Les activitats organitzades per escoles artístiques.

g) La realització de consultories.

h) Les activitats que es realitzin per encàrrec d’una entitat pública o d’una entitat que en depengui o hi estigui adscrita.

i) La formació de professionals dels sectors culturals i artístics

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 d’abril al 3 de maig del 2021, tots dos inclosos.

A qui va dirigit
1. Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
– Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que no estiguin participades majoritàriament per administracions públiques.
– Les agrupacions de les empreses o les entitats esmentades en l’apartat a).
2. Quan es tracti d’agrupacions sense personalitat jurídica s’han de fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de l’ajut que ha d’aplicar cada un, ja que també tenen la consideració de beneficiaris. L’agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que estableixen l’article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. No poden optar a aquestes subvencions:
a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les corporacions de dret públic, els col·legis professionals i els consorcis.
b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.
S’entenen per patrimoni cultural els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que, pel seu valor, mereixen una protecció i una defensa especials.

 

Subvencions a l’organització de premis i concursos per al desenvolupament de públics de Cultura

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

S’exclouen:

a) Els premis i concursos l’organització dels quals tingui un pressupost superior a 200.000 euros.

b) Els premis i concursos que se celebrin en el marc de festivals, mostres o cicles, que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, mostra o cicle.

A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per festival, mostra o cicle aquell esdeveniment que programa obres dels àmbits de l’apartat 1 d’aquesta base,  que s’exhibeixen o executen davant d’un públic, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament.

c) Els premis i concursos que s’efectuïn per encàrrec d’una entitat pública o entitat que en depengui o hi estigui adscrita.

d) Els premis i concursos que efectuïn els equipaments previstos en l’article 9 del Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 (DOGC núm. 5590, de 18.3.2010) i els equipaments escènics i musicals previstos en l’article 7.1.b, c i d del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC núm. 7300, de 2.2.2017).

Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 d’abril al 3 de maig del 2021, tots dos inclosos.

A qui va dirigit:
1- Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s’indiquen a la base 1.1.
b) Les agrupacions sense personalitat jurídica de les empreses o entitats esmentades a l’apartat a).

2- Quan es tracti d’agrupacions sense personalitat jurídica, s’hi han de fer constar expressament, tant enformalitzar la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cadamembre de l’agrupació, així com l’import de l’ajut que ha d’aplicar cada un dels membres, ja que també tenenla consideració de beneficiaris. L’agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis deprescripció que estableixen l’article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovatpel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, generalde subvencions

3- No poden optar a aquestes subvencions:
a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, els col·legis professionals i els consorcis.
b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural