Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals
Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICEC) obre una convocatòria de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

El termini de presentació de sol.licituds és del 8 de febrer al 22 de març de 2021, ambdós inclosos

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, l’audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents:

 • Modalitat de consultoria específica
 • Modalitat de consultoria preferent:
  • Plans d’anàlisi i estratègies per al desenvolupament de   públics
  • Internacionalització
  • Plans de sostenibilitat medioambiental.
  • Elaboració pla estratègic o redefinició del model de negoci.

La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s’ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d’incloure una definició de l’estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.
No s’admeten sol·licituds en qualsevol de les modalitats anteriors que tinguin un objecte substancialment igual que el de les consultories per a les quals a la persona sol·licitant li hagi estat concedit un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals durant els tres anys anteriors al de concessió de l’ajut objecte d’aquestes sol·licituds, o quan aquell ajut hagi estat concedit, en el termini indicat, a una persona jurídica en el capital social de la qual la persona sol·licitant participi en més d’un 15% o quan aquesta darrera participi en la decisió dels òrgans de govern de la persona jurídica d’una manera directa o indirecta.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de mínims.

A qui va dirigit:
Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual i de la cultura digital, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.
Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.
En qualsevol cas, no poden optar-hi:

 • a) Les entitats que gestionin festes majors o que representin ateneus, orfeons, corals, grups castellers i qualsevol entitat de l’àmbit de la cultura tradicional i d’arrel popular.
 • b) Les entitats religioses.
 • c) Les entitats amb participació orgànica majoritàriament pública

Documents

Enllaços d'interès