Subvencions per compensar el dèficit d’explotació per exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional
Subvencions per compensar el dèficit d’explotació per exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional

 

 

L’Institut de les Indústries culturals (ICEC) convoca Subvencions per compensar el dèficit d’explotació per exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional.

Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport a l’exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional mitjançant subvencions que compensen part de les pèrdues derivades del dèficit d’explotació.

Les subvencions que preveuen aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

 

Termini per sol·licitar l’ajut: Del 7 al 28 de juny, ambdós inclosos

 

A qui va dirigit:

Poden optar a aquests ajuts les empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del teatre.

Així mateix, hi poden optar les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.

No hi poden optar les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o els ens vinculats o que en depenguin, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

 

Requisits i condicions:
Per optar als ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 3 i els que s’estableixen a continuació:

  • a) L’exhibició s’ha d’haver dut a terme durant la temporada anterior a la de l’any de concessió de la subvenció. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per temporada de l’any de concessió el període comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any de concessió de la subvenció.
  • b) L’exhibició, tant en temporades com en gires, s’ha de fer a Catalunya i a risc del beneficiari. S’entén que una exhibició és a risc del beneficiari quan aquest és remunerat per l’espai escènic en funció de la recaptació de la taquilla.
  • c) La persona sol·licitant ha de tenir un resultat de dèficit d’explotació, d’acord amb la base 4, de 2.000 euros, com a mínim.
  • d) L’aportació de recursos propis de la persona sol·licitant al cost de producció de cada muntatge ha de ser, com a màxim, de 60.000,00 euros. Als efectes d’aquestes bases, l’aportació de recursos propis és equivalent al cost del projecte, del qual es resten els ajuts i les aportacions dineràries d’entitats participades majoritàriament per administracions públiques de Catalunya i els ajuts d’administracions públiques de fora de Catalunya. En el cas de coproduccions, el cost del projecte es refereix exclusivament a la part coproduïda pel sol·licitant.

 

 

Enllaços d'interès