Convocatòria d’ajuts a l’organització d’activitats de difusió de les arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars
Convocatòria d’ajuts a l’organització d’activitats de difusió de les arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars

 

Obert el termini de sol.licitud de Subvencions a l’organització d’activitats de difusió de les arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars (CLT080)  que convoca el Departament de Cultura.

El període de sol·licitud s’ha previst del 12 al 28 d’abril de 2022.

Són subvencions per a la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de la concessió de subvencions a l’organització d’activitats de difusió en forma de festivals, cicles i esdeveniments similars, amb l’objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.S’entén per festival i cicle projectes dedicats a un o diversos àmbits professionals de la creació artística vinculada a les arts visuals i les arts escèniques que formin una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius clars i definits, i que no formin part de la programació regular de l’espai escènic o l’espai d’arts visuals on es duguin a terme.La periodicitat dels festivals, cicles i mostres pot ser anual o bianual amb una durada màxima de quatre mesos.Aquesta línia d’ajuts té les modalitats següents:
  • a) Festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.
  • b) Festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.
  • c) Festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses.

A qui va dirigit:

  • En el cas de la modalitat a), poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
  • En el cas de la modalitat b) i c), poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en un o diversos àmbits de les arts escèniques o les arts visuals.
  • En el cas de la modalitat b) i c), poden optar aquestes subvencions les agrupacions d’entitats privades sense personalitat jurídica que es reuneixen en projectes conjunts, sempre que tots els membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeix la base 2.2 i la resta de bases.
  • En el cas de la modalitat c), quan el festival, cicle o esdeveniment similar es dugui a terme a les Terres de l’Ebre o als Pirineus, poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

No poden optar a aquestes subvencions:a) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.b) L’Ajuntament de Barcelona i ens públics vinculats o dependents.

 

 

Enllaços d'interès