Publicades bases específiques de les subvencions per a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2022-2023
Publicades bases específiques de les subvencions per a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2022-2023

 

S’han publicat les bases les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per a la temporada 2022-2023.

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. Als efectes d’aquestes bases, s’entenen per nous muntatges:

  • aquells que s’estrenin en el període que estableix la base 3.b), així com les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, quatre anys d’antiguitat i que no hagi estat representada, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió.
  • també s’inclouen els muntatges d’escenes híbrides. S’entenen per escenes híbrides els nous llenguatges d’arts escèniques contemporànies que no pertanyen ni al teatre, ni a la dansa ni al circ.

 

A qui va dirigit:

  • Poden optar a aquests ajuts les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del teatre.
  • Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).

No hi poden optar les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

 

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: Previsiblement de l’1 al 21 d’abril (PENDENT DE CONVOCATÒRIA)